Verdensfokus på flått

Verdens helseorganisasjon (WHO) er et organ under Forente Nasjoner (FN). Organisasjonen jobber for at alle mennesker skal oppnå best mulig helse. Verdens helsedag markeres årlig 7 april og markerer opprettelsen av organisasjonen i 1948. På verdens helsedag settes søkelyset mot et forhåndbestemt, aktuelt problem som truer folkehelsen. Temaet for 2014 er vektorbårne sykdommer. Her i vår del av verden, er det flått som er den viktigste vektoren.

Flått og flåttbårne sykdommer er et viktig forskningsfelt som bør prioriteres. For å kunne få et så rikt datamateriale som mulig vil det være viktig å samarbeide med andre land og forskermiljøer for å øke kunnskapsnivået. ScandTick er et godt eksempel på et slikt samarbeid der flåttforskere fra alle de tre skandinaviske landene samarbeider. Erfaringsutveksling over landegrensene bidrar til å forbedre diagnostikk og risikovurderinger. Problemene med flåttbårne infeksjoner er relativt like i de tre landene, og ved å slå sammen datamateriale fra et større område vil dette gi et større datagrunnlag som kan gi sikrere konklusjoner.

Les mer om verdens helsedag her.