Om projektet

Foto: Vivian Kjelland

ScandTick är ett Interreg IV A projekt i Öresund, Kattegat och Skagerrak (ØKS) regionen, och är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Danmark. Bakgrunden för projektet är det kraftigt växande problemet med fästingar och fästingburna sjukdomar i de skandinaviska länderna, specielt inom ØKS-regionen.

De vanligaste fästingburna sjukdomarna är borrelios och fästingöverförd encefalitt (TBE). Under de senaste åren har allt fler personer blivit sjuka efter infektion av fästingburna bakterier och virus. En försiktig uppskattning visar att över 40.000 människor i regionen blev smittade år 2011, de flesta av dessa i Sverige. Troligen är antalet fall ändå större, då anmälningssystemen för fästingburna sjukdomar är ofullständiga. Anmälningsplikten för fästingburna sjukdomar i de tre länderna är också olika, något som gör att dataunderlaget inte blir direkt jämförbart.

De problem fästingburna infektioner förorsakar är jämförelsevis lika i våra tre skandinaviska länder, och ett förstärkt samarbete över gränserna kommer att leda till till en ökad samlad kunskap om fästingar och fästingburna sjukdomar. ScandTick önsker att stärka kapaciteten på forskningen om fästingar och fästingburna sjukdomar,  samt att förbättra tillhörande sjukvårdstjänster.

Erfarenhetsutbyte över landsgränserna, vilket kommer att vara centralt inom projektet, skall bland annat förbättra diagnostiken och riskvärderingar i de tre länderna. Problemen med fästingburna infektioner är relativt lika i de tre länderna, och genom att sammanföra datamaterial från ett större område kommer detta att ge ett större dataunderlag vilket i sin tur genererar säkrare slutsatser. ScandTicks huvudfokus är därför ökat samarbete inom regionen, för att skapa förutsättningar att på bästa vis hantera de växande utmaningarna kopplade till fästingar.