Kort rapport om det pågående arbetet med metodutvärdering

Diagnosen borrelios baseras på sjukhistoria, symtom, kliniska undersökningsfynd och laboratoriefynd. Den kliniska laboratoriediagnostiken utgörs i dagsläget framförallt av antikroppspåvisning i serum eller spinalvätska, men kan i vissa fall kompletteras med påvisning av Borrelia-specifik nukleinsyra (DNA).

För antikroppsdiagnostik finns ett stort antal kommersiella tester tillgängliga, baserade på olika antigensammansättningar.Olika kliniska laboratorier använder olika antikroppstester, och standardisering saknas. Det föreligger ett tydligt behov av att bättre kunna utvärdera och jämföra olika tester för påvisning av Borrelia-specifika antikroppar, och för detta krävs noga utvalda och väl karaktäriserade serumprover.

Inom ScandTick pågår nu ett gemensamt arbete med att definiera lämpliga serumpaneler, samla in välkaraktäriserade patientprover och skapa strukturer för insamling och utskick av prover samt för sammanställning av resultat. ScandTick avser också att utvärdera och jämföra olika PCR-metoder på påvisning av Borrelia-specifikt DNA. Detta arbete kommer att påbörjas under våren 2014.